روند استرداد وجه به اینصورت است که ما با شما تماس حاصل کرده و کارت بانکی بنام خریدار که واریز وجه از طریق آن انجام شده باشد  را از شما دریافت کرده و وجه به حساب شما بازگردانده می شود .

نکته : در صورتی که کارت به نام خریدار نباشد و خرید توسط همان کارت انجام نشده باشد امکان استرداد وجه به حساب شخص دیگر امکانپذیر نمی باشد .

فهرست