در تنهایی کارهای کمی صورت میگیرد
باهم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم